Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.webshop.lapierre honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Zsivora Imréné ev., 1203 Bp. Kossuth Lajos utca 27-29 2/18, e-mail: [email protected], a továbbiakban: ”Zsivora Imréné ev.”) által, a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.

1.2 A Honlap üzemeltetője a Zsivora Imréné ev. A Zsivora Imréné ev. ASZ.: 59452966-1-43 Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely ruházati termékek elektronikus kereskedelmével is foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. február 23. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A Zsivora Imréné ev. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Zsivora Imréné ev. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a Zsivora Imréné ev. által üzemeltett és karbantartott, a Zsivora Imréné ev. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Zsivora Imréné ev. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Zsivora Imréné ev. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Zsivora Imréné ev.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a Zsivora Imréné ev. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Zsivora Imréné ev. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. A Zsivora Imréné ev. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Zsivora Imréné ev. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Zsivora Imréné ev. jogosult.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Zsivora Imréné ev. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található Adatvédelmi Nyilatkozat (a továbbiakban: ”ANY”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Zsivora Imréné ev. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti a Zsivora Imréné ev. OTP Banknál vezetett 11720001-22475444 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel, stb.) eltávolítása, másolása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Zsivora Imréné ev. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Zsivora Imréné ev. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/lapierre (a továbbiakban: ”Facebook oldal”) és a www.instagram.com/lapierrehungary1 oldalaknak (a továbbiakban: ”Instagram oldal”, a Facebook oldal és az Instagram oldal a továbbiakban együtt: ”Közösségi oldalak”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Közösségi oldalakra a Zsivora Imréné ev. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Feltöltött képek”) a Zsivora Imréné ev. kizárólagos tulajdonában áll. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közösségi oldalakra és a Feltöltött képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Közösségi oldalakon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet a Zsivora Imréné ev. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Zsivora Imréné ev. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; a Zsivora Imréné ev. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; a mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; a Zsivora Imréné ev. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek. A Zsivora Imréné ev. jogosult továbbá a Közösségi oldalakon a Zsivora Imréné ev. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 8. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

2.7 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A Zsivora Imréné ev. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A Zsivora Imréné ev. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A Zsivora Imréné ev. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a Zsivora Imréné ev. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése és kivizsgálása céljából.

2.8 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Zsivora Imréné ev. a Honlapon kívüli más, nem a Zsivora Imréné ev. által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A Zsivora Imréné ev. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet esetlegesen ért károkért.

2.9 A Zsivora Imréné ev. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a Zsivora Imréné ev. nem tartozik felelősséggel.

3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Zsivora Imréné ev. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a Zsivora Imréné ev. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Zsivora Imréné ev. a tulajdonában álló egy vagy több ruházati termék (a továbbiakban: ”Ruházati termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre, a Szerződés(ek) tárgyát a Ruházati termék(ek) képezi(k). A Zsivora Imréné ev. úgy nyilatkozik, hogy a Ruházati termékek gyártójaként és/vagy tulajdonosaként jogosult a Ruházati termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Zsivora Imréné ev. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Ruházati termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Ruházati termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Ruházati termékek a Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Ruházati termékek konkrét tulajdonságait a Ruházati termék címkéje tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Zsivora Imréné ev. jogosult olyan Ruházati termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Zsivora Imréné ev. tulajdonát.

3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton és a Facebook oldalon keresztül történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A Zsivora Imréné ev. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag a [email protected] e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni.

3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Zsivora Imréné ev. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a Zsivora Imréné ev. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Zsivora Imréné ev. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETE

4.1 A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre kizárólag a Webáruházon keresztül van lehetősége, egyéb elektronikus módon, telefonon, faxon vagy személyesen szerződéskötésre nincs lehetőség. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a Honlapon található Fiókom menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Ruházati terméke(ke)t a Webáruház felületén a méret, a szín és a darabszám kiválasztása után a kosárba helyezi, a ’kosárba teszem’ gombra történő kattintással. A Vevő a ’kosár megtekintése’ gombra, vagy a felső menüsor jobb szélén a kosár ikonra kattintással a vásárlás során bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A Vevő a Ruházati termék kosárba helyezése után tovább folytathatja a vásárlást. A Vevő a Ruházati termék(ek) kiválasztását követően kiválasztja a Szállítási címet (a továbbiakban: ”Szállítási cím”). A Megrendelés véglegesítése előtt a Vevő a ’ Tovább a pénztárhoz’ gombra kattintással a Pénztár oldalon kiválaszthatja a Fizetési módot (a továbbiakban: ”Fizetési mód”), valamint köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult az esetlegesen hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási adatok megváltoztatására. A Megrendelés véglegesítésére és a Szerződés megkötésére a Vevőnek a ’megrendelés elküldése’ gombbal van lehetősége. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A Zsivora Imréné ev. és a Vevő között az adásvételi jogviszony a Fizetési mód, valamint a Vevő adatainak megadását/ellenőrzését követően, a ’megrendelés elküldése’ gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”) jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési módtól, illetve az általa megadott Szállítási címtől való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. kizárólag Magyarország területén megjelölt Szállítási címre köteles a Ruházati terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi Szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Zsivora Imréné ev. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Zsivora Imréné ev. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Zsivora Imréné ev.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő tartozik felelősséggel. A Zsivora Imréné ev. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelő jogok és kötelezettségek terhelik. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t.

4.2 Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Termék Vételára megegyezik a Megrendelés időpontjában a Honlapon a Termék mellett található Vételárral. A Vételár magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a GLS General LogisticsHungary Kft (a továbbiakban: ”GLS”) általi kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Szállítási költség(ek)”). A Szállítási költségekről a Vevő a Honlapon is tájékozódhat. A Szállítási költséget a Vevőnek Megrendelésenként kell megfizetnie. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. bármikor jogosult a Szállítási költség módosítására. A megváltoztatott Szállítási költség a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Szállítási költség 1.400,- Ft, azaz ezernégyzáz forint bármely Szállítási cím vonatkozásában.

4.3 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. bármikor jogosult a Vételár módosítására. A megváltoztatott Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Zsivora Imréné ev. fenntartja a jogot arra, hogy a Ruházati termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a Honlapon feltüntetett Vételár nyilvánvalóan hibás. A megváltozott Vételárról a Zsivora Imréné ev. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Zsivora Imréné ev.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a Zsivora Imréné ev.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni a jelen pontban meghatározott elállási jogával.

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Ruházati termék minőségében és fő tulajdonságaiban (méret, szín) megegyezik a Honlapon az adott típusú Ruházati termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Ruházati termékkel, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Ruházati termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

5.2 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyetlen szállítási mód a Termék a GLS általi kiszállítása a Vevő által megadott Szállítási címre. Szállítási cím alatt a GLS Magyarország településein található postafiókjai (a továbbiakban: ”Postafiók(ok)”) értendők. A Szállítási cím kiválasztása során a Vevő köteles kiválasztani, hogy a Terméket mely Postafiókba kívánja kiszállíttatni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a Zsivora Imréné ev. szerződésszegésének és az ebből eredő károkért a Zsivora Imréné ev. nem tartozik felelősséggel. A GLS a Vevőt a szállítás pontos idejéről, azaz arról a napról, amikor a megrendelt Termék a kiválasztott Postafiókba megérkezik, előzetesen, e-mailben, illetve a Vevő a Megrendelés során megadott címére küldött és a levélszekrényben elhelyezett postai értesítővel értesíti a Vevőt. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Ruházati termék személyes átvételére a Termék Postafiókba érkezését követő 10, azaz tíz munkanapon belül a megjelölt Postafiókban van lehetősége. Ha a Vevő a Ruházati terméket annak megérkezését követő 10, azaz tíz munkanapon belül nem veszi át a megjelölt Postafiókban, a Ruházati terméket a GLS a Zsivora Imréné ev. részére visszaküldi. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Zsivora Imréné ev. a Ruházati termék a GLS általi visszaküldéséből eredő többletköltségét a Vevővel szemben érvényesítheti. A Ruházati termék átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a Ruházati terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény átvételével nyugtázni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezt követően a Zsivora Imréné ev.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Ruházati terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.

5.3 Ha a csomagolás és/vagy a Ruházati termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Ezt követően a Zsivora Imréné ev.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Ruházati terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.

5.4 A Vevő vagy a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja köteles a Ruházati terméket a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglalt határidőben átvenni. Ha a Ruházati termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Zsivora Imréné ev.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Vevő a Ruházati terméket annak Postafiókba történő megérkezését követő 10, azaz tíz munkanapon belül nem veszi át, a Zsivora Imréné ev. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 5.6 pontjában meghatározott Teljes árat megtartani.

5.5 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint a Szállítási költségét a választott Fizetési módnak megfelelően, a megrendeléskor a Honlapon bankkártyás fizetés útján vagy utánvétel esetén készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján köteles teljesíteni. Bankkártyával történő fizetés esetén az alábbi bankkártyák használhatóak: Visa Classic, Mastercard, American Express Electron, Maestro. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Zsivora Imréné ev. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Zsivora Imréné ev. a számlát a Vételárról, illetve a Szállítási költségről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A Zsivora Imréné ev. a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Ruházati termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a Ruházati termékkel együtt, a csomagolásba téve adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Ruházati termék tulajdonjogát a Zsivora Imréné ev. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Ruházati termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Ruházati termékkel kapcsolatos kárveszély a Ruházati termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

6. ELÁLLÁSI JOG

6.1 A Szerződés megkötésétől a Ruházati termék Vevő általi átvételéig a Zsivora Imréné ev. jogosult elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Ruházati termék nem áll rendelkezésére. Az előző mondatban foglalt esetben a Zsivora Imréné ev. jogosult, de nem köteles a Ruházati termék helyett a Ruházati termékkel megegyező tulajdonságú új Ruházati terméket a Vevő részére felajánlani. A Zsivora Imréné ev. az elállása során a Teljes árat a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Zsivora Imréné ev. az elállást nem köteles megindokolni.

6.2 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Ruházati termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Zsivora Imréné ev.-nek a Zsivora Imréné ev. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az [email protected] e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Ruházati termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja a Zsivora Imréné ev. részére.

6.3 Elállás esetén a Fogyasztó a Ruházati terméket köteles becsomagolni, ugyanakkor a Fogyasztó nem köteles a Ruházati terméket az eredeti csomagolásában vagy azzal együtt visszaküldeni. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Ruházati terméket saját költségén köteles a Zsivora Imréné ev. részére visszajuttatni. A Zsivora Imréné ev. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. jogosult addig visszatartani a Ruházati termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Ruházati terméket nem szolgáltatta vissza hitelt érdemlő módon.

6.4 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Ruházati termék méretének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Zsivora Imréné ev.-nek. A Zsivora Imréné ev. megtagadhatja a Ruházati termék visszavételét, ha a Fogyasztó nem tudja a Ruházati terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Zsivora Imréné ev.-nek, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Ruházati termék bevarrt címéjét eltávolította, ha a Ruházati terméken szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, egyéb folt található és a kár oka a Ruházati terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A Zsivora Imréné ev. megtagadhatja a Ruházati termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Zsivora Imréné ev.-nek, hogy az átvétellel a Zsivora Imréné ev.-nek költsége merülne fel.

6.5 Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a Zsivora Imréné ev. a Teljes árat a Fogyasztónak a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Teljes ár visszafizetésének a jelen pontban foglaltakon kívül más módját nem kérheti.

6.6 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

6.7 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.

7. KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Zsivora Imréné ev.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Ruházati termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Ruházati terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Ruházati termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Zsivora Imréné ev. a Ruházati termékekre nem vállal jótállást.

7.2 A Felek rögzítik, hogy a Ruházati terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Zsivora Imréné ev. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Ruházati termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Ruházati termék hibájának az oka a Zsivora Imréné ev. teljesítése előtt keletkezett. A Zsivora Imréné ev. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő Szakvéleményét, a Zsivora Imréné ev. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Ruházati termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a Zsivora Imréné ev.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Ruházati termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig érvényesítheti a Zsivora Imréné ev.-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Ruházati termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti.

7.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Ruházati termék kijavítását vagy kicserélését. A Zsivora Imréné ev., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Zsivora Imréné ev.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Ruházati termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. A Zsivora Imréné ev. rögzíti, hogy tekintettel a Ruházati termékek jellegére, a Fogyasztó kellékszavatossági igényének jellemzően kicseréléssel tesz eleget. Ha a Fogyasztó a Ruházati termék kézhezvételét követő három napon belül a Ruházati terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a Zsivora Imréné ev.-től, amely hiba a Ruházati termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Zsivora Imréné ev. nem dönthet a Ruházati termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kicserélést – a Ruházati termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Zsivora Imréné ev. törekszik arra, hogy a kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Ruházati terméknek kicserélést követően a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. A Zsivora Imréné ev. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Ruházati termék Zsivora Imréné ev.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

7.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Zsivora Imréné ev.-től, a hibát a Zsivora Imréné ev. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Zsivora Imréné ev. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Ruházati termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

7.5 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Zsivora Imréné ev.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Zsivora Imréné ev. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.6 A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Ruházati termék általa felfedezett hibájának megjelölésével a kellékszavatossági igényének érvényesítéséről e-mailben vagy postai úton tájékoztatni a La Pierre Kft-t. A Ruházati termék jelen pontban foglalt visszaküldésének módjára a jelen ÁSZF 6.3 és 6.4 pontjaiban foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók. Ha a Zsivora Imréné ev. a kellékszavatossági igényt nem vitatja és annak eleget tesz, a Ruházati termék Vevőhöz történő visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a Zsivora Imréné ev.-t terhelik.

7.7 A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Zsivora Imréné ev.-t terhelik.

8. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

8.1 Ha a Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Zsivora Imréné ev.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

8.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Zsivora Imréné ev.-nek elektronikus úton az [email protected] e-mail címre írt e-maillel teheti meg.

8.3 A Zsivora Imréné ev. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Zsivora Imréné ev. közötti Szerződés keretében eladott Ruházati termék megnevezését, a Vételárát; a Szerződés Zsivora Imréné ev. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. A Jegyzőkönyvet a Zsivora Imréné ev. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.

8.4 Ha a Zsivora Imréné ev. a szavatossági kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Zsivora Imréné ev. megadja. A Zsivora Imréné ev. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Zsivora Imréné ev. három évig megőrzi.

9. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Ruházati termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Zsivora Imréné ev. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Zsivora Imréné ev. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.

9.2 A Felek rögzítik, hogy a Zsivora Imréné ev. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. A Vevő elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a Zsivora Imréné ev. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Ruházati termékek meghatározott mennyiségben állnak a Zsivora Imréné ev. rendelkezésére, ezért a Zsivora Imréné ev. jogosult a Ruházati termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Zsivora Imréné ev.-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a Zsivora Imréné ev. a Honlapon teszi közzé.

9.3 A Zsivora Imréné ev.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Ruházati termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

10.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

10.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

10.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Zsivora Imréné ev. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.. A Zsivora Imréné ev. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

10.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság  rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2017. február 23.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2017. február 23. napja.

0
    0
    Kosarad
    A kosarad üresVissza a shopba