Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy ZSIVORA PÉTERNÉ egyéni vállalkozó (székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 27-29., II. emelet 18., nyilvántartási szám: 54228911, adószám: 55533816-1-33, e-mail: lapierre.webshop@gmail.com, honlap: www.webshop.lapierre.hu, telefonszám: 0630-642-7872, bankszámlaszám: 11720001-22474261, számlavezető bank: OTP Bank, a továbbiakban: ”Zsivora Péterné E.V.” vagy ”Egyéni vállalkozó” vagy ”Vállalkozás”) Önt, mint a www.webshop.lapierre.hu internetes oldalon elérhető honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét tömör, könnyen hozzáférhető módon, világos és közérthető nyelven tájékoztassuk Vállalkozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK, ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓK

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Vállalkozásunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve).
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség” elve).
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság” elve).
 4. Vállalkozásunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük („pontosság” elve).
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság” elve).
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben („integritás és bizalmas jelleg” elve).

Mi alapján kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait Vállalkozásunk eltérő jogalappal kezelheti attól függően, hogy Ön a személyes adatot Vállalkozásunk milyen szolgáltatása igénybevétele során adta meg Vállalkozásunk részére. Vállalkozásunk kizárólag az Ön által Vállalkozásunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait kezeli, Vállalkozásunk egyéb módon nem gyűjt személyes adatot Önről. A személyes adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;
 2. előfordulhat, hogy az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;
 3. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű;
 4. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak kezelését ZSIVORA PÉTERNÉ egyéni vállalkozó végzi.

– Vállalkozásunk székhelye: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 27-29., II. emelet 18.

– Vállalkozásunk honlapja: www.webshop.lapierre.hu

– postacímünk: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 27-29., II. emelet 18.

– telefonszámunk: 0630-642-7872

– e-mail címünk: lapierre.webshop@gmail.com

– adószámunk: 55533816-1-33

– nyilvántartási számunk: 54228911

A Vállalkozásunkon kívül kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Vállalkozásunk adatkezelési tevékenysége során előfordul, hogy egyes szolgáltatások nyújtásához, Vállalkozásunkat terhelő kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Ön kényelme érdekében Vállalkozásunk harmadik személyeket vesz igénybe. Ezen harmadik személyek („adatfeldolgozók”) Vállalkozásunk megbízásából, Vállalkozásunk nevében az Ön személyes adataival adatkezelési tevékenységet végezhetnek.

Vállalkozásunk tárhelyszolgáltatója a Rendszeres Kft. (székhely: 1147 Budapest, Öv utca 133-135., A épület, VII. emelet 1., cégjegyzékszám: 01-09-186871, e-mail: info@rendszeres.hu, telefonszám: 06-1-445-11-21, a továbbiakban: ”Tárhelyszolgáltató”). Vállalkozásunk könyvelője Gréta Könyvelő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 28., I. emelet 5., adószám: 12073618-2-43, a továbbiakban: ”Könyvelő”). Vállalkozásunk jogi képviselője: név: Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda, székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11., a továbbiakban: ”Ügyvéd”).

Vállalkozásunk az alábbi futárszolgálattal (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat”) áll szerződéses kapcsolatban: a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44).

 • VÁLLALKOZÁSUNK ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS

A jelen pontban arról olvashat tájékoztatást, hogy Vállalkozásunk egyes tevékenységei során Vállalkozásunk mely személyes adatait kezeli, milyen célból, milyen időtartamig, továbbá arról, hogy Vállalkozásunknak ezen adatkezeléssel járó tevékenységeinek mi a jogalapja.

2.1 Regisztráció a www.webshop.lapierre.hu honlapon

A tevékenység rövid leírása: A honlapon Ön a ’Bejelentkezés és Regisztráció’ menüpontja alatt tud regisztrálni és a regisztrációval létrehozni saját felhasználói fiókját. A regisztráció csak a jelen pontban foglalt személyes adatok megadásával lehetséges, ezért, ha Ön nem adja meg a regisztráció során kért személyes adatokat, a regisztrációja sikertelen. Sikertelen regisztráció esetében a bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre. Ön a regisztráció során megadott személyes adatait a honlap ’Saját fiók’ menüpontja alatt tudja ellenőrizni, megváltoztatni és törölni. Vállalkozásunk a felhasználói fiók törlését az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásaként és a regisztráció során megadott adatok törlése iránti kérelemként értelmezni. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A fentieknek megfelelően Vállalkozásunk a regisztráció során megadott adatokat törli, ide nem értve a már teljesített megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőkre kötelező számviteli és adójogi jogszabályok vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: az Ön számára a kapcsolattartás megkönnyítése, teljesebb felhasználói élmény nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatáson alapulón önkéntes hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók törléséig vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás egyéb módon történő visszavonásáig.

A személyes adatok címzettjei: a regisztráció során az Ön által a fentiek szerint megadott adatok a regisztráció véglegesítését követően egyből a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre.

2.2 Termékrendelés a www.webshop.lapierre.hu oldalon működő webáruházból

A tevékenység rövid leírása: Ön az adatokat a termék kosárba helyezését követően tudja megadni. A termékrendelés során az Ön által megadott adatok a termékrendelés véglegesítését követően (’Megrendelés’ gombra kattintással) kerülnek elküldésre Vállalkozásunk részére.

Az adatkezelés célja: Vállalkozásunk által forgalmazott termékek tárgyában kötött adásvételi szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az e-mail cím kezelésének a célja a Vállalkozásunkat az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve Vállalkozásunkra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, nem természetes személy neve, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (bankszámlaszám, utánvét), kiszállítási határidő.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat Vállalkozásunk a megrendelés teljesítésétől a polgári jog általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A polgári jogi elévülési időn belül előfordulhat, hogy Ön és Vállalkozásunk között jogvita merül fel, amely szükségessé teszi a konkrét megrendelés beazonosítását, amely az Ön által a termékrendelés során megadott adatokkal lehetséges. A termékrendelés során kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a Vállalkozásunk 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: Vállalkozásunk a Futárszolgálat részére csak a termék kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat továbbítja, így: az Ön nevét, szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát. Az Ön nevének és szállítási címének továbbítása a termék kézbesítéséhez, az e-mail cím és a telefonszám pedig a kiszállításhoz szükséges kapcsolattartás, így különösen a kiszállítás konkrét időpontjának egyeztetése céljából szükséges. A termékrendelés során kiállított számlát Vállalkozásunk a Könyvelő részére továbbítja. Vállalkozásunk a megrendelés adatait jogvita esetében az Ügyvéd részére továbbíthatja.

2.3 Adatkezelés fogyasztói panaszkezelés során

A tevékenység rövid leírása: Ön a Vállalkozásunktól vásárolt termékek vonatkozásában jogszabályból eredő jogával élve kellékszavatossági igényt jelenthet be Vállalkozásunk részére. Az Ön a panaszát a lapierre.webshop@gmail.com e-mail címre írt e-maillel, vagy a 0630-642-7872 telefonszámon tett bejelentésével teheti meg. A telefonhívást Vállalkozásunk nem rögzíti, az e-mailben írt panaszok egyből a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

Az adatkezelés célja: a Vállalkozásunk által forgalmazott termékek tárgyában a jogszabályból eredő kellékszavatossági kötelezettség teljesítése és kezelése, az egyéb panasz vagy tájékoztatás iránti kérések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve Vállalkozásunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a panaszkezelés során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: a beérkezett panaszokat (kellékszavatossági igény, kártérítési igény, elállási nyilatkozat, stb.) Vállalkozásunk a polgári jogi általános 5 (öt) éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A polgári jogi elévülési időn belül előfordulhat, hogy Ön és Vállalkozásunk között jogvita merül fel, amely szükségessé teszi a konkrét panasz beazonosítását, amely az Ön által a panaszbejelentés során megadott adatokkal lehetséges. Vállalkozásunk a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: A fogyasztói panaszkezelés során felvett adatokat Vállalkozásunk szükség szerint az Ügyvéd részére továbbíthatja.

2.4 Adatkezelés a www.webshop.lapierre.hu honlap meglátogatása során

A tevékenység rövid leírása: a honlap meglátogatásával Vállalkozásunk automatikusan adatokat gyűjt. Ezek a személyes adatok nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel Önt közvetlenül beazonosíthassuk.

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honlapot érő támadások beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja: Vállalkozásunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlap rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítani tudja.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama: az adatok naplózását a honlap automatikusan végzi el és 30 (harminc) napig tárolja, majd automatikusan törli.

A személyes adatok címzettjei: Vállalkozásunk ezeket az adatokat senkinek nem továbbítja.

2.5 Hírlevélre feliratkozás

A tevékenység rövid leírása: Önnek a honlap meghatározott felületén lehetősége van Vállalkozásunk által e-mail útján kiküldésre kerülő, a termékekről, illetve Vállalkozásunk által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló hírlevélre történő feliratkozásra. Ön a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja és hírlevélről bármikor leiratkozhat a zsivora.dora96@gmail.com e-mail címere küldött levéllel.

Az adatkezelés célja: Vállalkozásunk termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, akciók és kedvezmények kommunikálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő külön feliratkozással ad meg.

A kezelt adatok köre: név és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. Leiratkozás esetében Vállalkozásunk a leiratkozás iránti kérelmet haladéktalanul feldolgozza, és a kérelem beérkezését követő 2 (kettő) munkanapon belül az adatot törli.

A személyes adatok címzettjei: a hírlevélre történő feliratkozás során az adatok a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

 • SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről honlapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

Milyen sütiket használ a www.webshop.lapierre.hu honlap?

A honlap ún. rövid időtartamú sütiket (session-id cookies, vagy munkamenet sütik) használ, amelyek ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig Ön használja a honlapot, azt követően automatikusan törlődnek. A munkamenet sütik nélkülözhetetlenek a honlapunkon történő navigáláshoz, honlapunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, de nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, vagy melyeket marketing célból fel lehetne használni.

A honlap ún. hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) is használ, melyek hosszabb ideig vagy a tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje az Ön által használt internetböngésző beállításaitól is függhet. Vállalkozásunk analitikai vagy teljesítményfigyelő sütiket is használ, amelyek célja, hogy megkülönböztesse és számlálhassa a honlap látogatóit és figyelni tudja, hogy a felhasználók miként használják a honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. Ezen sütik révén tárolja Vállalkozásunk az Ön felhasználói nevét és jelszavát, biztonságos belépést nyújt a honlapra, biztosítja a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjti a honlap használatával kapcsolatos információkat. Ezek a sütik nem gyűjtenek az Ön azonosítására alkalmas információkat, tekintettel arra, hogy az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

Vállalkozásunk funkcionális sütiket is használ a honlapon. Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy Ön milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében az Ön által végrehajtott felhasználói változtatások). Ön a funkcionális sütik alkalmazásával használhatja a honlap egyes szolgáltatásait. A funkcionális sütik nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét és Vállalkozásunk nem használja fel azokat olyan célra, hogy hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más weboldalakon keresztül.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a honlap esetleg nem az elvárt módon működik.

Vállalkozásunk különböző szolgáltatások kódjait használja, melyek sütiket helyez(het)nek el az Ön számítógépén. Vállalkozásunk az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing  követő kódját, amelynek célja, hogy Vállalkozásunk a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy az Vállalkozásunk a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy Vállalkozásunk a honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön, a Purechat kódját, amelynek célja, hogy Vállalkozásunk a webáruházban valós idejű chatszolgáltatást tudjon működtetni; az Addthis kódját, amelynek célja, hogy mérje a honlapra látogatók eloszlását.

 • A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

Mit kell tudni még Vállalkozásunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a termékrendelés illetve a Vállalkozásunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének, amelyért Vállalkozásunk nem vállal felelősséget.

Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 2 (kettő) munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, továbbá bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetében az adott regisztráció megszüntetésével egyidejűleg adatokat haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak biztonságáról?

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Vállalkozásunk külföldre nem továbbít adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Vállalkozásunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozásunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 • JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 • Ön jogosult a Vállalkozásunk által végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;
 • Ön jogosult a Vállalkozásunk által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;
 • Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);
 • Ön gyakorolhatja az adathordozhatósághoz valójogát;
 • Ön a bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 (tizenöt) napon belül (legfeljebb azonban 1 (egy) hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről való tájékoztatással.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozásunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül (legfeljebb azonban 1 (egy) hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 (tizenöt) napon belül (legfeljebb azonban 1 (egy) hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Vállalkozásunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ennek érdekében Vállalkozásunk az Ön által kért adatokat – a konkrét adatokkal kapcsolatos adatkezeléstől függően – .jpg, .pdf, .doc, .ecxel formátumban adathordozó (első sorban CD) vagy elektronikus üzenet útján bocsátja az Ön, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelő rendelkezésére,

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásunkat.

Melyek a főbb, tevékenységünkre irányadó jogszabályok?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Az Adatkezelési Tájékoztató és az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https:// webshop.lapierre.hu/adatvedelem aloldalon történik.

Budapest, 2020. január 6.